MISJA SZKOŁY

MISJA I WIZJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II

ROK SZKOLNY 2023/2024

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która:

 • wspomaga rodzinę w procesie wychowania,
 • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów,
 • gwarantuje nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa,
 • jest przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli

WIZJA SZKOŁY

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dbamy o bezpieczeństwo i poszanowanie godności osób tworzących społeczność szkoły. Wyrabiamy poczucie pewności siebie i wiary we własne możliwości, bo przecież

Każde dziecko robi coś dobrze, w każdym dziecku jest coś dobrego. Trzeba tylko to coś odkryć i rozwijać.

Uczymy demokracji:

 • uczniowie respektują prawa szkolne,
 • nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły

Stale podwyższamy jakość pracy szkoły:

 • analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców
 • ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy

Promujemy szkołę:

 • prezentujemy swoje osiągnięcia,
 • rozwijamy naszą ofertę edukacyjną,
 • pozyskujemy sojuszników naszych działań,
 • działamy na rzecz środowiska lokalnego

Kształtujemy potencjał kadrowy:

 • nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje,
 • gwarantujemy dobry poziom kształcenia,

Podnosimy poziom warunków działalności szkoły:

 • modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie,
 • wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych

Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko:

 • spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny,
 • posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt,

Posiadamy sprawy system komunikowania i zarządzania:

 • jesteśmy dobrze zorganizowani,
 • przepływ informacji w szkole jest efektywny

Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów:

 • rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów,
 • umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień,
 • indywidualizujemy proces kształcenia,

Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się:

 • jasno określamy wymagania edukacyjne,
 • wskazujemy na mocne strony ucznia,
 • uczymy uczyć się,
 • rozwijamy odpowiedzialność i kreatywność,
 • zapewniamy różnorodność form i środków,
 • stosujemy aktywizujące metody pracy,

Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych:

 • mobilizujemy do ciągłego doskonalenia się,
 • zapewniamy dobre podstawy do realizacji dalszych planów,
 • zdobywamy laury w konkursach i turniejach,

Zapewniamy równość szans:

 • wspieramy rozwój każdego ucznia,
 • uczymy tolerancji i empatii,
 • kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie,
 • promujemy zdrowy styl życia,
 • przeciwdziałamy agresji,
 • jesteśmy otwarci

Zapewniamy opiekę i pomoc:

 • rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów,
 • organizujemy działania wspierające

Wprowadzamy w świat wartości:

promujemy i egzekwujemy:

 • szacunek dla ludzi,
 • samokrytycyzm i samodzielność,
 • sprawiedliwość i tolerancję,
 • otwartość na drugiego człowieka,
 • szacunek dla dóbr kultury i przyrody,
 • odpowiedzialność za własne czyny,
 • poczucie obowiązku,
 • dbanie o życie i zdrowie

CELE GŁÓWNE:

 • dobra współpraca z rodzicami,
 • wychowanie człowieka kulturalnego, umiejącego zachować się w różnych sytuacjach,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • demokracja w szkole,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • unowocześnienie bazy szkoły,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna