Welcome to free Altr Theme

This is top bar widget area. To edit it, go to Appearance – Widgets

Delivery | Terms and Conditions | Opening Hours

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa  z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Walawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony https://spwalawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014.05.05

Data ostatniej  modyfikacji 2020.05.07: 

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych . Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych, brak nawigacji oraz postrzegalności. Poprawienie dostępności strony niosłoby nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego

Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać  standardowych  skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą  kontaktową jest Danuta Daniel, adres poczty elektronicznej: spwalawa@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 166712697 lub 607355975. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład  przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji  za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić  dogodny dla niej sposób przedstawiania informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej  nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący może  złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej  wyżej procedury  można także złożyć wniosek do   Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Walawie.

Budynek szkoły jest jednokondygnacyjny . Zapewnia wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne, które umożliwiają dostęp do większości  pomieszczeń. Budynek nie posiada urządzeń, które zapewniałyby dostęp do wszystkich sal .Na parkingu nie ma miejsc dedykowanych osobom niepełnosprawnym.. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście jest bez barier architektonicznych, z podjazdem dla wózków. Do drugiego prowadzą schody. Toalety  nie są  dostosowane dla osób na wózkach .

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W  budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma również urządzeń przekazujących informacje głosowe. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Podmiot zapewnia możliwość ewakuacji.

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.