Welcome to free Altr Theme

This is top bar widget area. To edit it, go to Appearance – Widgets

Delivery | Terms and Conditions | Opening Hours

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Walawie

Zarządzenie nr 6/2020

Dyrektora  Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Walawie

z dnia  5 maja 2020 r

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym
w Szkole Podstawowej w Walawie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Walawie  w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowe w Walawie są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  szkoły oraz na tablicy ogłoszeń

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                    Danuta Daniel

Dyrektor Szkoły Podstawowej

z Oddziałem Przedszkolnym

im. Jana Pawła II w Walawie